Helping Hands Nursing School

โรงเรียนเฮลปิ้ง แฮนด์ การบริบาล

ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ
และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

MoeLogo
logo big

โรงเรียนเฮลปิ้ง แฮนด์ การบริบาล

เราเริ่มต้นจากการเปิดสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งพบว่าอาชีพผู้ช่วยการพยาบาล เริ่มเข้ามามีบทบาททำหน้าที่ในสายสุขภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด และขาดแคลน ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยต่างก็เผชิญกับปัญหากำลังคน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดบริการทางด้านสุขภาพ ดังนั้น เป้าหมาย ด้านสุขภาพจะบรรลุผลได้ยาก หากไม่พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพให้มีจำนวนที่เพียงพอ มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ระดับผู้ช่วยทางการพยาบาล

โรงเรียนเฮลปิ้ง แฮนด์ การบริบาล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 โดย อาจารย์ ปาณิภา เสียงเพราะ ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

วิสัยทัศน์

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีใจรักในงานบริการด้านการพยาบาล การแพทย์ ด้านสุขภาพ ให้มีงานทำ มีรายได้ ช่วยเหลือครอบครัว และสามารถหารายได้เพื่อส่งตนเองเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

ปรัชญา

มุ่งเน้นการสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างคุณธรรม  เตรียมความพร้อมสู่สากล

11110

หลักสูตรที่เปิดสอน

SchoolPractical

หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล (Nursing Assistant : NA)

เป็นหลักสูตรที่เรียนทั้งหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุและหลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก 6 เดือนหรือ 840 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี 3 เดือน และภาคปฏิบัติ 3 เดือน

เรียนรู้เกี่ยวกับการพยาบาลขั้นพื้นฐาน การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รวมไปถึงการฝึกทักษะทางด้านการพยาบาลให้เกิดความชำนาญก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลและศูนย์บริการทางด้านสุขภาพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถทำงานได้หลากหลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการด้านสุขภาพ คลินิกเวชกรรม ศูนย์ความงาม สถานดูแลเด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์บริการเฝ้าไข้ และโรงเรียนอนุบาล ในบทบาทเจ้าหน้าที่ช่วยงาน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา เช่น ผู้ช่วยการพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยห้องผ่าตัด ผู้ช่วยห้องฉุกเฉิน ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยศูนย์ความงาม ผู้ช่วยนักเทคนิค ผู้ช่วยนักรังสี ศูนย์ผู้สูงอายุ

Eldercare1

หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เป็นหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน หรือ 420 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี 1 เดือนครึ่ง  และภาคปฏิบัติ 1 เดือนครึ่ง

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง( Nursing Home) หรือเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเฉพาะรายที่บ้าน 

Teng1

หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก

เป็นหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน หรือ 420 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี 1 เดือนครึ่ง  และภาคปฏิบัติ 1 เดือนครึ่ง

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเด็กในโรงพยาบาล สถานดูแลเด็กเล็ก หรือเป็นผู้ดูแลเด็กเฉพาะรายที่บ้าน 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล (NA)
ตลอดหลักสูตร 45,000 บาท แบ่งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ดังนี้
-ในวันสมัคร ชำระ 5,000 บาท
-ในวันรายงานตัว ชำระ 10,000 บาท
-ในวันเปิดเรียน ชำระ 10,000 บาท
-ส่วนค่าใช้จ่ายที่เหลือ 20,000 บาท สามารถชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท

หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ / หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก
ตลอดหลักสูตร 25,000 บาท แบ่งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ดังนี้
-ในวันสมัคร ชำระ 5,000 บาท
-ในวันรายงานตัว ชำระ 5,000 บาท
-ในวันเปิดเรียน ชำระ 5,000 บาท
-ส่วนค่าใช้จ่ายที่เหลือ 10,000 บาท สามารถชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท

ผู้ปกครองเป็นสมาชิก ธกส. สามารถกู้เรียนได้

*** ทางโรงเรียนเฮลปิ้ง แฮนด์ การบริบาล ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายทางด้านการศึกษา สามารถติดต่อสอบถามเพื่อการบริการทางด้านสวัสดิการดังกล่าวได้ที่ฝ่ายแนะแนว

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083-0089338 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สวัสดิการการศึกษา (ฟรี)

ชุดยูนิฟอร์มชาย/หญิง 2 ชุด
เสื้อกิจกรรม 1 ตัว
รองเท้าคัชชูสีดำผู้ชาย/สีขาวผู้หญิง 1 คู่
หอพักชาย/หอพักหญิง

สมัครเรียน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ วุฒิม.3 , ม.6 ปวช. ปวส หรือ กศน.

 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน


เอกสารสมัครเรียน

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ


กำหนดการเปิดเรียน

 • ทางโรงเรียนเฮลปิ้ง แฮนด์ การบริบาล เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี สำหรับนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเปิดสอนในรอบต่างๆดังนี้

 • รอบที่ 1 เดือน มกราคม

 • รอบที่ 2 เดือน เมษายน

 • รอบที่ 3 เดือน กรกฎาคม

 • รอบที่ 4 เดือน ตุลาคม

วิธีสมัครเรียน

สมัครออนไลน์

สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน

สมัครผ่านทางโทรศัพท์

ลงทะเบียนออนไลน์

ประวัติส่วนตัว

 * ต้องกรอกข้อมูล

VDO

Contact Us
ติดต่อเรา

Contact Information

โรงเรียนเฮลปิ้ง แฮนด์ การบริบาล
95 หมู่ 10 ต.สันกำแพง
อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่ 50130
ประเทศไทย
โทร 083-0089338

HELPING HANDS NURSING SCHOOL
95 Moo 10, Tambon San Kamphaeng, Amphoe San Kamphaeng, Chang Wat Chiang Mai 50130 THAILAND
Tel: +66-830089338
www.thaihelpinghands.com

Screen%20Shot%202021 05-25%20at%2016.19.02

Head South on the 1006 Road just past the "Siam Celadon" factory and "MIIAM Art Museum" on the right.  You will see our Helping Hands Nursing Home and Nursing School signboard about 500m on the right.  Please give us a call if you lose your way. We can be reached at +66-830089338

มุ่งหน้าไปทางทิศใต้บนถนน 1006 หรือเส้นสันกำแพงสายเก่า ผ่านสยามศิลาดล และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม และคุณจะเห็นป้าย สถานบริบาลผู้สูงอายุ Helping Hands Nursing Home ทางด้านขวามือ ซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกับ โรงเรียนเฮลปิ้ง แฮนด์ การบริบาล ถ้าคุณหลงทาง สามารถติดต่อเราได้ที่ 083-0089338

Add us on FACEBOOK HelpingHandsNursingschool.TH
Line
Follow us on LINE Messenger @xyd1156e